Kvalitatiivinen eli laadullinen ote vastaa ensisijaisesti kysymyksiin miksi, millainen ja miten.

Se auttaa ymmärtämään kohderyhmää ja ilmiöitä syvällisesti.Menetelmät

Kvalitatiivisen tutkimuksen rikkaus on erilaisten menetelmien laaja kirjo. Käytettävät menetelmät valitaan vastaamaan tiedon ja ymmärryksen tarvetta.

Ryhmäkeskustelut

Syvähaastattelut

Online yhteisöt

Havainnointi

Etnografiset menetelmät

Kohderyhmän itse tuottamat aineistot

Kvalitatiivinen tutkimusprosessi ja osto-opas

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuus

Reliabiliteetti

Kvalitatiivisen tutkimuksen reliabiliteetin eli luotettavuuden varmistaa aineiston riittävyys. Tietoa kerätään, kunnes uudet tapaukset eivät tuota enää uutta informaatiota.

Validiteetti

Validiteetissa on kyse siitä, että tutkimus on oikein tehty ja pätevä. Validissa tutkimuksessa kuullaan oikeita ihmisiä, kysytään oikeat kysymykset sekä analysoidaan ja tulkitaan aineisto oikein. Tähän vaaditaan ammattitaitoa ja kokemusta.