Inspirans lanseeraa ainutlaatuisen Mixed Method Co-creation -lähestymistavan menestyskonseptien rakentamiseen

Inspirans lanseeraa ainutlaatuisen Mixed Method Co-creation -lähestymistavan, joka auttaa rakentamaan kaupallisesti menestyviä konsepteja tuoteryhmään osallistamalla kuluttajat mukaan suunnitteluun.

Uusien tuotekonseptien rakentaminen on yksi Inspiransin keskeisimmistä osaamisalueista. Useissa yhteyksissä olemme kuitenkin havainneet, että erityisesti konseptien lähtökohtana toimivien insightien generointi tuottaa haasteita. Loistava konsepti nimittäin vastaa oivaltavaan insightiin sekä aitoon kuluttajatarpeeseen, ja on selvästi erilainen nykytarjontaan verrattuna.

Päätimme tarttua haasteeseen testaamalla vaihtoehtoisia co-creation -menetelmiä.  Co-creation on lähestymistapa, jossa kuluttajien kokemukset ja luovuus valjastetaan ideoiden tuottamiseen ja uusien konseptien muotoilemiseen. Tutkimus on osoittanut, että co-creationilla on monia positiivisia vaikutuksia mm. yrityksen tulokseen. Toisaalta akateeminen kirjallisuus kertoo, että co-creationin onnistumisen edellytyksiä on tutkittu melko vähän.

Näistä lähtökohdista lähdimme testaamaan erilaisia co-creation menetelmiä. Halusimme kehittää asiakkaidemme käyttöön sellaisen lähestymistavan, joka tuottaisi mahdollisimman paljon kuluttajalähtöisiä insighteja sekä ideoita, ja tämän lisäksi myös kuluttajien itsensä muotoilemat konseptit aina pakkausluonnokseen asti. Ajatuksena oli löytää yksi menetelmä ylitse muiden, mutta päädyimme erilaiseen ratkaisuun. Näkemyksemme mukaan useiden menetelmien yhdisteleminen tuottaa parhaimman lopputuloksen.

Inspirans lanseeraa ainutlaatuisen Mixed Method Co-creation -tutkimuksen, jonka lopullisena tavoitteena on rakentaa kaupallisesti menestyviä konsepteja osallistamalla kuluttajat mukaan suunnitteluun. Mixed Method Co-creationissa yhdistyy kolme eri lähtökohtaa insightien tuottamiseen ideoiden ja konseptien pohjaksi: (1) tuoteryhmää draivaavat trendit, (2) kuluttajien kohtaamat haasteet tuoteryhmässä sekä (3) nykytarjonnan vahvuudet ja heikkoudet. Jokaisessa lähtökohdassa ovat omat vahvuutensa ja Mixed Method Co-creationissa nämä kaikki saadaan tehokkaasti hyödynnettyä.

 

Case Saarioinen

Mixed Method Co-creation –menetelmä pilotoitiin valmisruokatuoteryhmässä yhden hengen aterioiden segmentissä yhdessä Saarioinen Oy:n kanssa. Tuoteryhmänä valmisruoka on erittäin kiinnostava ja yhden hengen ateriat segmentti on kasvava. Lisäksi valmisruoassa juuri Saarioinen on selkeä markkinajohtaja.

Pilot-projektin tavoitteena oli yhtäältä tuottaa ideoita kaupallisesti menestyvistä konsepteista yhden hengen ateriat segmenttiin sekä toisaalta paikantaa insighteja Saarioisen omaan konseptikehitykseen. Pilotissa co-creation ryhmiä oli kolme ja ne edustivat eri kohderyhmiä seuraavasti: yhden hengen aterioiden heavy-userit, ”foodiet” eli ruoasta erityisen kiinnostuneet kuluttajat sekä nuoret aikuiset.

Eri ryhmissä lähtökohta insightien tuottamiselle oli erilainen:

  1. ruoan kulutusta tällä hetkellä draivaavat trendit,
  2. kuluttajien kohtaamat haasteet yhden hengen ateriat –segmentissä omien kokemusten pohjalta (ennakkotehtävä)
  3. yhden hengen aterioiden nykytarjonnan vahvuudet ja heikkoudet (nykytarjontaa esillä pöydillä).

Tällä tekniikalla saatiin mahdollisimman monipuolisesti ja kattavasti erilaisia insighteja, jotka kuvastivat toiveita ja odotuksia sekä ongelmia ja tyydyttämättömiä tarpeita segmentissä.

lopullinen kuva

Mixed Method Co-creation menetelmässä on kaksi tärkeää vaihetta: insightien ja ideoiden generoiminen edellä mainituista kolmesta eri lähtökohdasta sekä konseptien kehittäminen esille nousseisiin insighteihin yhdessä kuluttajien kanssa. Varsinainen ideointi ja konseptointi tapahtui kolmen hengen pienryhmissä. Aluksi ideoita pyrittiin tuottamaan mahdollisimman paljon suhteessa insighteihin. Seuraavassa vaiheessa osallistujat itse karsivat ideoista parhaat jatkokehitykseen. Pienryhmä valitsi yhden idean, joka jatkojalostettiin Inspiransin tutkijan fasilitoimana konseptimuotoon vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla insightiin. Tämän jälkeen konseptit esiteltiin koko ryhmälle ja osallistujat saivat äänestää omaa suosikkiaan.

Parhaaksi valitulle konseptille suunniteltiin pakkausluonnos hyödyntäen muotoilun keinoja. Osallistujat hahmottelivat ensin itse pakkausideaa paperille värikynin.  Tämän jälkeen Inspiransin pakkaussuunnitteluun erikoistunut Research Designer Noora muotoili vielä yhdessä osallistujien kanssa lopullisen pakkausidean. Ryhmien jälkeen pakkauskonsepti suunniteltiin lopulliseen muotoonsa hyödyntäen ryhmistä saatua ymmärrystä. Kuvassa alapuolella löytyy esimerkki tällaisesta pakkausideasta. Pakkauksella on usein aivan keskeinen rooli ideassa ja sen luonnosteleminen yhdessä kuluttajien kanssa konkretisoi ja vie eteenpäin konseptia sekä tuottaa paljon ymmärrystä yrityksen omaan jatkokehitykseen.

 

kuva 2

Pilot-projekti toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Saarioinen Oy kanssa ja tuoteryhmäpäällikkö Laura Hiltunen oli mukana co-creation ryhmässä: ”Oli todella innostavaa kuulla kuluttajien ideoimia tuotekonsepteja ja olin aidosti yllättynyt miten oivaltavia ideoita ja loppuun asti hiottuja konsepteja kuluttajat tuottivat Inspiransin tutkijoiden avustuksella lyhyessä ajassa”.

Projektin lopputuloksena Saarioinen sai useita ryhmissä luotuja konsepteja, joista osa oli muotoiltu pakkausluonnoksiksi. Co-creation menetelmän suurin vahvuus on kuitenkin piilevien tarpeiden tunnistaminen eli oivaltavat insightit. Eri menetelmien kautta ja kohderyhmissä tuotetuissa ideoissa toistuvat samat teemat, jotka ovat pitkälti vastauksia tuoteryhmän koettuihin ongelmiin tai toiveisiin.

Tämä oli myös Saarioiselle pilotin merkittävä hyöty: ”Saimme projektista ymmärrystä kuluttajien tarpeista liittyen tuoteryhmään sekä arvokkaita insigteja Saarioisen omaan konseptikehitykseen”, kommentoi Hiltunen.  ”Kuluttajien sitouttaminen alusta asti konseptikehitykseen mahdollistaa sen, että tuotteet vastaavat aitoon kuluttajatarpeeseen ja näin todennäköisesti pärjäävät paremmin markkinassa”, kommentoi Pirjo Ekman.

 

Tulemme mielellämme kertomaan lisää Mixed Method Co-creation lähestymistavasta ja Saarioinen Oy casesta. Ota siis yhteyttä!

Lotta Kasi, lotta.kasi@inspirans.fi, 040-0200468
Noora Tiirola, noora.tiirola@inspirans.fi, 040-7412513
Pirjo Ekman, pirjo.ekman@inspirans.fi, 050-5911030
Inspirans Oy, info@inspirans.fi, 09-6844340

Sari Roth Senior Insight Specialistiksi sekä Malin Karlsson ja Maria Hietikko Insight Specialisteiksi

Inspiransin syksy on perinteisesti ollut uusien nimitysten aikaa ja niin myös tänä vuonna. Taloustutkimuksen kanssa toteutuneessa yrityskaupassa saimme vahvistuksia pitkän linjan kvalitatiivisista tutkijoista, kun Sari Roth aloitti Senior Insight Specialistina sekä Malin Karlsson Insight Specialistina Inspiransissa. Lisäksi Maria Hietikko nimitettiin Insight Specialistiksi syyskuun alussa.

Laajan kokemuksen markkinatutkimuksesta omaava Sari Roth on toiminut aiemmin Taloustutkimus Oy:ssä tutkimuspäällikkönä. Sarin erikoisosaamista ovat mm. FMCG-alan tutkimukset konsepti- ja pakkaustesteineen. Myös brändien ja tavararyhmänhallintaan sekä ostokokemuksiin – ja tottumuksiin liittyvät tutkimukset ovat Sarin ydinosaamista.

On mahtava päästä tekemään töitä tämän alan huippuporukassa. Tämä on oikeasti kova juttu. Alkusyksy lähtee vauhdikkaasti käyntiin erilaisilla projekteilla, joista monet liittyvät lempitutkimusaiheeni eli ruoan ympärille.

Erityisesti Inspiransin palvelumuotoilu-osaamista vahvistava Malin Karlsson on työskennellyt pitkään Taloustutkimuksessa tutkijana. Palvelumuotoilu on Malinin erityisosaamista, ja sen lisäksi etnografiset tutkimukset yleensä sekä B2B-sektori. Hänellä on myös pitkä kokemus terveydenhoitoon ja lääketieteeseen liittyvistä markkinatutkimuksista.

Olen erityisen kiinnostunut uusien teknologisten innovaatioiden hyödyntämisessä laadullisessa tutkimuksessa, joten on innostavaa lähteä miettimään miten ne tukisivat Inspiransin tutkimustarjontaa. Lisäksi julkaisemme syksyn aikana palvelumuotoilu casen, joten kannattaa olla kuulolla, mikäli asiakaskokemuksen ymmärtäminen ja kehittäminen on agendalla”.

Maria Hietikko nimitettiin Insight Specialistiksi syyskuun alussa. Maria on tuttu kasvo Inspiransilla, sillä hän aloitti työharjoittelussa ensimmäisen kerran syksyllä 2016 ja on jatkanut siitä lähtien tuntitöissä. Nyt hän siirtyy tekemään täyspäiväisesti tutkimusta valmistuttuaan keväällä valtiotieteiden maisteriksi. Opinnoissaan Maria keskittyi yhteiskuntapolitiikkaan ja sosiaalipsykologiaan. Hän pääsi hyödyntämään myös kokemuksiaan Inspiransilta gradussaan, jossa hän käsitteli kasvisruokabuumin ilmentymistä sosiaalisessa mediassa, erityisesti Twitterissä.

Odotan innolla, mitä kaikkea uutta syksy tuo tullessaan. Työ Inspiransilla on minulle ennestään jo varsin tuttua, ja nyt onkin mahtavaa päästä tekemään tutkimustyötä täysipäiväisesti ja osallistumaan mielenkiintoisiin projekteihin alusta loppuun saakka.”

Kuvassa vasemmalta oikealle: Malin Karlsson, Sari Roth ja Maria Hietikko.

 

kuva sari malin maria

Shopper-tutkimus kertoo asiakkaan terveiset myymälän hyllyn ääreltä

Shopper-tutkimukset saattavat ehkä joidenkin mielestä kuulostaa tylsältä kaupan hyllyjen äärellä notkumiselta. Useiden shopper-tutkimusten toteuttamisen jälkeen on kuitenkin todettava, että varsinkin meille päivittäistavaroiden ja asiakasymmärryksen parissa työskenteleville aineisto on todellinen runsaudensarvi. Eikä näin tutkijan näkökulmasta haittaa tietysti ollenkaan, että shopper-tutkimusten kenttätyön tekeminen on harvinaisen antoisaa puuhaa!

Asiakkaiden ostokäyttäytymisen tutkiminen nimenomaan myymäläympäristössä on shopper-tutkimuksen keskiössä. Tutkija pääsee ostosreissulle mukaan havainnoimaan, kun haastateltava tekee ostoksiaan annettujen ostotehtävien mukaisesti. Haastateltava asioi myymälässä päässään tallentavat eye-cam silmälasit, joiden avulla saadaan kiinnostavaa kuvamateriaalia siitä, millä tavalla asiakas hyllyjä silmäilee: Esimerkiksi mihin katse hyllyssä kiinnittyy ja mihin ominaisuuksiin pakkauksissa kiinnitetään huomiota. Asiakasta myös haastatellaan ennen ja jälkeen ostosreissun kattavan ja syvällisen asiakasymmärryksen kerryttämiseksi.

shopper-lasit

Shopper-tutkimus taipuu moneen tarpeeseen

Shopper-tutkimuksia teetetään monenlaisiin tarkoituksiin. Tutkimuksessa saatetaan kartoittaa esimerkiksi asiakkaan ostokäyttäytymistä tietyssä tuoteryhmässä. Tällöin pystytään usein paikantamaan erilaisia asiakastyyppejä, joiden ostokäyttäytymisen vaihtelua ja ostopäätösten tekoa on todella mielenkiintoista seurata: Esimerkiksi myymälästä ja tuotteista inspiraatiota hakevat asiakkaat hypistelevät tuotteita, silmäilevät pakkauskuvituksia ja saattavat lukea pitkäänkin pakkaustekstejä. Rutiininomaisesti toimivat asiakkaat taas kulkevat määrätietoisesti eteenpäin, keräten tavalliseen tapaansa kärryyn tuttuja tuotteita ja tuotemerkkejä. Shopper-tutkimuksessa nousee hyvin esille, mitkä tekijät ja ominaisuudet eri asiakastyypeillä määrittävät valintoja kunkin alatuoteryhmän tuotteissa. Tutkimuksesta pystyy saamaan siis monenlaisia ajatuksia siitä, miten ja millä tasolla tällaisten asiakkaiden ostokäyttäytymiseen on mahdollista vaikuttaa.

Joskus taas halutaan kehittää nimenomaan myymälän esillepanoja siten, että asiakas löytää mahdollisimman helposti tarpeeseensa soveltuvan tuotteen. Olen ollut mukana seuraamassa, kun haastateltava etsii tuotteita tuskaisena hyllystä – ja turhautuu ja ärsyyntyy, kun tiettyyn tarpeeseen vastaavaa tuotetta ei löydy mistään. Toisaalta, olen myös seurannut, kuinka juuri tietyntyyppisestä hyllyesillepanosta halutut tuotteet löytyvät nopeasti ja vaivattomasti. Shopper-tutkimuksesta pystyy saamaan monia hyviä käytännön vinkkejä asiakaslähtöiseen tuotteiden myymäläesillepanoon.

Shopper-tutkimus tarjoaa hyödyllistä tietoa myös silloin, kun mietitään tuotteen pakkauksen kehittämistä tai uudistamista. Shopper-tutkimus saattaa paljastaa yritykselle jopa hieman yllättäen, että asiakkaan silmissä oman brändin pakkaus ei nousekaan esiin myymälässä parhaalla mahdollisella tavalla. Shopper-tutkimuksen avulla pystytään paikantamaan selkeästi pakkauksen keskeiset kehittämistarpeet, eli määrittämään mistä syystä oman brändin pakkaus jää selvästi kilpailevien tuotteiden varjoon myymälän hyllyllä.

Oli shopper-tutkimuksen ensisijainen tavoite mikä hyvänsä, tutkimus pystyy tarjoamaan runsaine kuva- ja videoaineistomateriaaleineen kokonaisuudessaan valtavasti kiinnostavaa ja hyödyllistä tietoa tulevaisuuden kehittämistoimenpiteitä ajatellen. Aika ajoin on siis hyödyllistä tutkia omaa tuotetta ja brändiä nimenomaan shopper-näkökulmasta, ja lähteä asiakkaan kanssa myymälään hyllyjen äärelle.

 

yleiskuvia2

Jos shopper-tutkimuksen tarjoamat mahdollisuudet kiinnostavat, kerromme mielellämme asiasta lisää. Ota yhteyttä! +358-9-68 44 340

Hienoja uutisia Inspiransista

Taloustutkimus Oy on ostanut Insipirans Oy:n koko osakekannan torstaina 8.8.2019 toteutetussa kaupassa. Kaupan myötä Inspirans siirtyy vastaamaan Taloustutkimuksen kvalitatiivisesta osaamisesta ja Inspiransin toimitusjohtajana jatkan minä.

Olen perustanut Inspiransin vuonna 1996 ja alusta lähtien tavoitteena on ollut toimia uranuurtajana laadullisen tutkimuksen saralla. Tänä päivänä Inspirans on Suomen johtava kvalitatiivinen tutkimustoimisto.

Nyt on aika ottaa seuraava askel eteenpäin. Taloustutkimus on paras mahdollinen uusi koti Inspiransille, sillä se tunnetaan kovatasoisesta tutkimusosaamisesta ja eettisesti kestävästä toiminnasta läpi koko prosessin. Viimeisten vuosien aikana juuri Taloustutkimus Oy on noussut suunnannäyttäjäksi markkinatutkimusalalla, joten on hienoa päästä mukaan tähän tarinaan. Lisäksi, suurena tutkimusyrityksenä se tarjoaa pientä paremmat resurssit kehittämistyölle ja erityisesti menetelmäkehitykselle. Tämä tulee varmasti avaamaan uusia ja innostavia mahdollisuuksia asiakkaillemme.

Me inspiransilaiset siis jatkamme laadukkaan kvalitatiivisen tutkimustyön tekemistä samalla intohimolla kuin aikaisemmin. Taloustutkimus puolestaan on Suomen toiseksi suurin markkinatutkimus- ja mielipidemittausyritys, joten tästä eteenpäin meillä on käytössämme koko joukko eri tutkimusmenetelmien huippuammattilaisia aina Data Science palveluista lähtien. Näin ollen eri menetelmien joustava yhdistely asiakkaidemme hyödyksi helpottuu merkittävästi.

Edessämme avautuu nyt uusi, kiehtova polku. Lämpimästi tervetuloa mukaan matkalle!

tiedotekuva pienempänä

Markkinatutkimuspäivä 2019 – Tunteilla tuloksia

Eilen vietettiin Suomen Markkinatutkimusliiton vuosittaista Markkinatutkimuspäivää. Tapahtuman moderaattorina toimi Pirjo ja teemana oli tänä vuonna Tunteilla tuloksia - miten kuluttajan tunteet aktivoidaan ostoiksi? Aamupäivän aikana kuultiin neljä niin kiinnostavaa puheenvuoroa, että halusimme jakaa teille mielestämme tärkeimmät opit seminaarista.

Ensimmäisenä Lauri Nummenmaa kertoi aiheesta Tunnekartasto – kuinka tunteet tekevät meistä ihmisiä. Lauri Nummenmaa on maamme johtavia aivotutkijoita, ja on vastikään julkaissut Tunnekartasto -nimisen kirjan. Hän kertoi tunteiden merkityksestä päätöksenteossa: ilman tunteita ihminen ei pysty päättämään. Tunteet tekevät päätöksien tekemisestä tehokasta, mikä säästää tietoisen kognition resursseja. Mieltymykset eivät esimerkiksi hänen mukaansa kaipaa perusteluja, koska ne ovat tunneperäisiä päätöksiä. Lisäksi puheenvuorossa käytiin läpi uusimpia esimerkkejä siitä, millä metodeilla tunteita voidaan tutkia ja mitata. Nummenmaa kuitenkin korosti, että ihminen itse pystyy parhaiten kertomaan omista tunteistaan.

Jarkko Kotola kertoi tapahtumassa Neurotutkimuksesta käytännön työkaluna. Uimalakkia muistuttavan kypärän avulla saadaan tarkkaa tietoa osallistujien tiedostamattoman tason reaktioista tiettyihin ärsykkeisiin, kuten mainoksiin. Mieleenpainuva esimerkki havainnollisti, miten naiset ja miehet reagoivat eri tavalla tiettyihin mainoksen kohtiin. Neurotutkimuksella pystytään mittamaan sekunnilleen reaktiota ja sen voimakkuutta. Sen sijaan neurotutkimuksella ei pystytä vastaamaan miksi – kysymyksiin, vaan niiden selvittämiseen tarvitaan laadullista, ymmärtävää tutkimusta.

1 kuva mtpTunteista tuotteen ja markkinoinnin linkkinä kertoi Jukka Saarenpää, Atria Suomi Oy:n tutkimuspäällikkö. Hän näytti, miten Atria on nostanut ensimmäiseksi yrityksen strategiassa asiakasymmärryksen hyödyntämisen. Lisäksi puheenvuoro havainnollisti hyvin suuren elintarvikeyhtiön datamäärän ja tarvittavan tiedon moniulotteisuuden. Tuhannen taalan kysymys yritykselle on, mikä kaikki lopulta vaikuttaa ostopäätökseen kaupan hyllyllä sekä miten tätä kaikkea voidaan tutkia ja mitata. Käyttämällä Atrian Jyväbroiler –brändiä esimerkkinä Jukka Saarenpää havainnollisti hyvin, miten tunteita ymmärtämällä voidaan erilaistaa brändiä kilpailijoista.

Lopuksi pitkän linjan kvalitutkija Jukka Tolvanen piti puheenvuoron aiheesta Syntymälahjamme – tunteet ja niiden tulkinta. Tieto, tunne ja intuitio tutkimuskohteina. Tutkimuksen haasteena hän näki sen, että kysyttäessä ihmiset alkavat rationalisoida asioita, joita normaalisti määrittävät tunteet ja tiedostamaton intuitio. Tämä vaatii tutkijoilta erityistä herkkyyttä ja kohderyhmän lähellä olemista. Hän haastoi tutkijoita paremmin hyödyntämään omaa intuitiotaan ja myös pyrkimään pääsemään tutkimuksessa pintaa syvemmälle asiakkaiden todellisiin, myös tunneperäisiin motiiveihin.

Lisäksi Markkinatutkimuspäivässä palkittiin vuoden 2019 Markkinatutkimusteko. Palkinto myönnettiin Finavia Oyj:lle seuraavin perustein: Finavia Oyj on pitkäjänteisesti ja menestyksellisesti käyttänyt monipuolista tutkimustietoa päätöksentekonsa tukena viedessään läpi kehitysohjelmaa maailmanluokan lentoasemakonseptin luomiseksi Helsinki-Vantaalle. Kunniakirjan kävi vastaanottamassa Sanna Vatjus, Finavian Head of Customer Experience. Onneksi olkoon Finavia!

kuva 2 mtpMikäli haluat kuulla lisää asiakkaiden tunteiden ymmärtämisestä tutkimuksen keinoin, niin ole yhteydessä. Kerromme mielellämme lisää!

Pirjo Ekman, pirjo.ekman@inspirans.fi, 050-5911030

Paras mahdollinen co-creation -menetelmä

Erilaisia co-creation -projekteja on tehty pitkään. Me Inspiransilla halusimme kuitenkin lähteä systemaattisesti testaamaan ja kehittämään parasta mahdollista co-creation -menetelmää.

Parhaillaan käynnissä on ensimmäinen pilotti, jossa testaamme ideointia kolmesta eri lähtökohdasta: trendeistä, kuluttajien kohtaamista haasteista tuoteryhmässä sekä nykytarjonnasta. Lisäksi testaamme pakkauksen protoamista yhdessä kuluttajien kanssa.

Kerromme projektin edetessä meidän näkemyksemme siitä, mikä on toimivin co-creation -menetelmä uusien tuotekonseptien kehittämiseksi ja millaisia lopputuloksia lopulta syntyi.

Kannattaa siis pysyä kuulolla!

thought-2123970_1920

Lotta Kasi Insight Specialistiksi ja Noora Tiirola Research Designeriksi

Inspiransin syksy on ollut jälleen uusien nimitysten aikaa! Keväällä Inspiransilla aloittaneet Lotta Kasi nimitettiin Insight Specialistiksi ja Noora Tiirola Research Designeriksi.

Lotta Kasi aloitti Inspiransilla Junior Insight Specialistina maaliskuun alussa ja elokuussa hänet nimettiin Insight Specialistiksi. Lotan erityisosaamista ovat trendianalyysit ja hän tulee vastaamaan Inspiransin ja ruotsalaisen innovaatiotoimisto Sprillon trendiseurannasta.

”On mielettömän hienoa päästä työssäni lisäämään asiakkaidemme ymmärrystä tutkimuksen avulla. Nopeassa muutosvauhdissa trendien seuraaminen pitää hereillä ja trendianalyysit antavat valtavasti inspiraatiota kehitystyöhön. Inspiransin uusin trendiraportti on taas pian ulkona, joten syksy on alkanut vauhdikkaasti”, Lotta kommentoi.

Noora Tiirola nimettiin elokuussa Research Designeriksi. Hän aloitti ensin Inspiransilla työharjoittelijana, jonka aikana hänet nimitettiin Research Assistantiksi. Nooran erityisosaamista on palvelumuotoilu, jota hän hyödyntää eri tutkimuksissa. Hän vastaa myös siitä, että kalenteri pidetään ajan tasalla ja että arki toimistolla rullaa sujuvasti.

”On palkitsevaa huomata, kuinka oma osaaminen on kehittynyt ja sitä myötä myös työtehtävien vastuu kasvanut. Luovasta ajattelusta ja visuaalisesta osaamisesta on työnteossa suuri hyöty. Onnistumisen tunteen saa, kun näkee tyytyväisen hymyn asiakkaan kasvoilla.”, Noora kommentoi.

 

IMG_7317

 

CASE Vaasan Ruispalat Ohut Herkku: Inspirans mukana myyntimenestyksen konseptoinnissa

Vaasan Ruispalat Original on hallinnut myyntiä leipäkategoriassa vuosikymmenten ajan ylivoimaisesti. Harva olisi siis uskonut, että syntyy ruisleipä, joka yltää lähellekään tämän ”Suomen suosituimman” huikeaa menestystä. Kunnes lanseerattiin Vaasan Ruispalat Ohut Herkku, jonka konseptoinnissa Inspiransilla oli ilo olla mukana.

Tavoitteena onnistunut kaupallistaminen

Vaasan leipurit kehittivät ruispalaleivän, joka oli hyvin ohut ja rakenteeltaan tavallista ruispalaa vielä mukavasti sitkeämpää. Lisäksi uutuus oli kaikkien sitä maistaneiden mielestä aivan poikkeuksellisen hyvää ruisleipää.

Vaasan markkinoinnissa heräsi kysymys, miten ihastuttava uutuus kannattaisi positioida kuluttajien mieliin ja konseptoida niin, että siitä saataisiin paras mahdollinen kaupallinen hyöty. Terveystrendi kävi kuumana ja pohdittiin kannattaisiko tämä nostaa konseptoinnin kärjeksi? Vai jokin muu?

kuvitus kuva vaasanin sivuilta_rajattu

Kuluttajat mukaan konseptointityöhön

Tässä vaiheessa Inspirans ja kuluttajat tulivat projektiin mukaan. Kun konseptointia tehdään tuoteinnovaatio edellä, on hyvä lähtökohta antaa ihmisten kokeilla rauhassa tuotetta kotioloissaan. Tämän kokemuksen pohjalta he pystyvät parhaiten kertomaan, mikä siinä on ainutlaatuista ja mikä on sen ydinjuttu verrattuna muihin vastaaviin tuotteisiin.

Niinpä joukko ihmisiä kutsuttiin mukaan tutkimukseen ja ennen ryhmäkeskusteluihin saapumista heille annettiin uutuusleipää kotiin kokeiltavaksi. He kirjasivat ylös kokemuksiaan leivästä sanoin ja kuvin. Tämä materiaali muodosti osan tutkimusaineistoa ja konkretisoi hyvin, millaisen kokemuksen uusi leipä tuotti käyttötilanteissa.

Kotikokeilun jälkeen ihmiset saapuivat ryhmäkeskusteluun. Tarkoituksena oli yhdessä kuluttajien kanssa rakentaa optimaalinen konsepti uudelle tuotteelle co-creation -tekniikalla. Tehtävä osoittautui harvinaisen helpoksi, sillä uuden leipätuotteen asemoituminen oli alusta lähtien päivänselvä: ”Se on semmonen tosi herkku, vähän enemmän sellaisiin herkkuhetkiin. Sellanen ohuen ohut ruisleipä-herkku”.

”Ohuen ohut herkku” osoittautui konseptina kuluttajille leikkeleistä tutuksi sekä vetovoimaiseksi, ja se kommunikoi tehokkaasti erityisen hyvän maun. Se oli myös luontevasti siirrettävissä uuteen ruisleipätuotteeseen, jonka koettiin erinomaisen hyvin lunastavan kyseisen lupauksen.

Tuloksena kuluttajien suursuosikki

Tutkimuksen perusteella tuotteella nähtiin vahva kaupallinen potentiaali. Vaasan Ruispalat Ohut Herkku tuotiin markkinaan ja se on ollut huima menestys. ”Ruispalat Ohut Herkku on auttanut kasvattamaan Vaasan Ruispalat brändiä, jonka myynnistä sillä on yli kolmanneksen osuus, mutta ennen kaikkea se on nostanut koko tummat palaleivät -segmentin arvoa”, summaa Vaasanin Commercial Director Minna Cousins.

Viime syksynä Vaasan lanseerasi kauratrendiin vastaavan sisartuotteen Vaasan Ohut Kauraherkku, jonka konseptoinnissa Inspirans oli jälleen mukana. Myös Vaasan Ohut Kauraherkku on osoittautunut kuluttajien suosikiksi. ”Ohut Kauraherkku on vuodessa noussut Vaasanin 4. suurimmaksi vaaleaksi palaleiväksi. Myös Ohut Kauraherkku on pystynyt kasvattamaan omaa segmenttiään ja sen kasvunäkymät ovat erittäin positiiviset”, toteaa Minna Cousins.

tuotekuvat

Laadullinen tutkimus kehitystyössä

On esitetty, että ainoastaan viidesosa uusista tuotelanseerauksista säilyy valikoimissa pidempään kuin vuoden. Kun kuluttajat otetaan mukaan kaupallistamiseen laadullisen tutkimuksen keinoin, löydetään todennäköisemmin pitkälle tulevaisuuteen kantava konsepti.

Vaasan Ruispalat Ohut Herkku onkin loistava esimerkki onnistuneesta tuotelanseerauksesta, joka perustuu huolelliseen konseptointityöhön kuluttajaymmärrystä hyödyntäen.

 

Kun kaipaat konseptointiapua, ota yhteyttä:
Pirjo Ekman, pirjo.ekman@inspirans.fi, 050-5911030

Lue lisää Vaasan Ruispalat Ohut Herkku -leivästä: https://www.vaasan.fi/tuotteet/vaasan-ruispalat-ohut-herkku/
Lue lisää Vaasan Ohut Kauraherkku -leivästä: https://www.vaasan.fi/tuotteet/vaasan-ohut-kauraherkku/

Trendiraportti päivitetty – Muutosvauhti haastaa jokaisen

Inspirans on seurannut ruokaan, elintarvikkeisiin ja päivittäistavarakauppaan liittyviä ilmiöitä ja trendejä yhdessä ruotsalaisen trendi- ja innovaatiotoimisto Sprillon kanssa nyt jo toista vuotta. Tavoitteenamme on pysyä trendikehityksen huipulla seuraamalla elintarvikealan ilmiöitä Ruotsissa ja Suomessa.

Untitled design

Muutosvauhti on huima

Trendiseuranta kahden vuoden ajalta kertoo ennen kaikkea valtavasta muutosvauhdista. Poikkeuksellisen suuria muutoksia on tapahtunut lyhyessä ajassa. Kasvis- ja vegaaniruoka on uusi normaali, lihankorvikkeet tulivat markkinaan ryminällä ja kaura on marssinut maitohyllyyn vallankumouksellisesti.

Mielenkiintoista on, että muutoksista huolimatta lihankulutus on pysynyt samalla tasolla kuin aikaisemmin. Vaikka trendit heijastuvat hitaammin valtavirran käyttäytymiseen, tulevat muutokset kuluttajien mielissä todennäköisesti olemaan pysyviä. Tämä haastaa laajalti eri toimijat luomaan uusia narratiiveja kyetäkseen puhuttelemaan kuluttajia myös tulevaisuudessa.

Trendiraportista inspiraatiota konseptointiin

Trendiraportti on erityisen hyödyllinen erilaisissa konseptointi- ja kaupallistamisprojekteissa, sillä se inspiroi ja antaa suuntaa luovalle ajattelulle. Alle olen kerännyt vielä muutamia kiinnostavia nostoja uusimmasta trendiraportista.

vaihtoehto4

Hyväntekijät ja maailmanpelastajat

Vastuullisuus on niin vahva ja kestävä trendi, että on alkanut muodostua vastuullisten brändien ja tuotteiden kategoria. Tässä kategoriassa on kahdenlaisia toimijoita. Hyväntekijät ovat suuria, perinteisiä toimijoita, jotka pyrkivät vastuullisuuteen kehittämällä uusia vastuullisia konsepteja hyökkäämättä toimialan vastaan. Maailmanpelastajat ovat taas uudempia, pieniä (ainakin alkujaan) toimijoita, joiden dna:ssa on vastuullisuus ja missiona maailman pelastaminen. Maailmanpelastajien koko liiketoiminnan keskiössä on vastuullisuutta korostavat ideat ja innovaatiot, eivätkä ne pelkää ravistella perinteisiä toimialoja.

Artesaani aikamme sankaritarinana

Kariniemi kertoo siitä, kuinka kanalassa kuoriutuneita untuvikkoja ei siirretä hautomosta kanalaan, vaan stressitön alku ja kasvattaja Matin syöttämä antibiootiton vilja maistuvat lopulta puhtaina makuina ruokapöydässä. Kannuksen Lihakauppa nojaa Kannuksen pitkään historiaan lihan käsittelyssä, koska parhaalla on paikkansa. Fazer kertoo, kuinka mestarileipurit käyvät työhön aamun sarastaessa, jotta taikina saa levätä ennen kuin se muotoillaan leiväksi. Me ollaan sankareita kaikki, mutta erityisesti sankaritarinat käsityöläisyydestä pitävät pintansa brändin erilaistamisessa.

Hyvä paha ruoka

Terveystrendi saa jatkuvasti uusia ilmenemismuotoja. Ruuasta halutaan kokonaisvaltaista hyvää oloa ja tasapainoa esimerkiksi vatsaan. Kuluttajat voivat käydä leikkiä yhä useammalla hyllyllä ja pohtia, miltä minusta nyt tuntuu, mitä vaikutusta haluan nyt saada; energiaa, suojaa vai voimaa. Ruokiin ripotellaan jauheita, joilla parannetaan ravinteikkuutta tai tuotetaan erilaisia vaikutuksia. Proteiinibuumi on siirtynyt herasta vaihtoehtoisiin lähteisiin, kuten vegaaniseen hamppuun. Ton-ton-ton trendi näkyy kaikkialla kuten alkoholittoman oluen kasvussa, sokerittomissa jäätelöissä ja pitkissä listauksissa siitä, mitä tuote ei sisällä. Terveellisyys yhdistyy muihin suuriin trendeihin, helppouteen ja välipalaistumiseen.

Haluatko kuulla lisää? Tulemme mielellämme esittelemään trendiraporttia maksutta tai tervetuloa tänne meille Annankatu 24:een.

Toivottavasti nähdään pian!

Lotta Kasi, lotta.kasi@inspirans.fi, 040-0200468
Pirjo Ekman, pirjo.ekman@inspirans.fi, 050-5911030
Inspirans Oy, info@inspirans.fi, 09-6844340

Trendiraportti päivitetty

CASE Apetit Vegepops: Inspirans mukana konseptoimassa Vuoden Suomalainen Elintarvike 2018 voittajaa

Toukokuussa 2018 Apetit Vegepops Porkkana-mango voitti Vuoden Suomalainen Elintarvike 2018 -palkinnon. Perusteluissa todetaan, että Vegepops on aivan uudenlainen kotimainen tuoteinnovaatio, jossa yhdistyvät kasvisjalostajan ja jäätelötehtaan yhteistyö ja osaaminen. Ennen tätä kuluttajat oli valjastettu mukaan vuoden voittajan kehittämistyöhön.

Apetit Vegepops –konsepti rakentui Apetitin ja Inspiransin yhteistyönä keväällä 2015. Apetit on pitkän linjan kasvistalo ja kasvisbuumi antoi otollisen mahdollisuuden laajentaa kasviksia kategorioihin, joissa niitä ei oltu totuttu näkemään. Laadullisissa kuluttajatutkimuksissa oli tullut esille, että kasviksissa on valtavasti vetovoimaa ja hyödyntämätöntä kaupallista potentiaalia. Erityisessä trendissä olivat kasvikset uusissa ”käyttöliittymissä”.

Syntyi idea jäätelöstä, jossa olisi vihannesta. Markkinoille haluttiin tuoda herkuttelu- ja välipalatuotteita, joissa voidaan hyödyntää maukkaita ja puhtaita kotimaisia kasviksia. Idea oli nerokkaan yksinkertainen, mutta houkutteleeko vihannesta sisältävä jäätelö kuluttajia? Ja miten idea pitäisi konseptoida menestyäkseen?

vegepops kuva

Apetit Vegepops – kasvimaalta konseptiksi ja jäätelöaltaaseen kuluttajia kuunnellen

Onnistuneen ja osuvan kaupallistamisen varmistamiseksi tarvittiin ymmärtävää tutkimusta. Insprans toteutti laadullisen konseptitointi-tutkimuksen, jonka keskeisenä tavoitteena oli testata idean toimivuutta yleensä ja erityisesti rakentaa sille toimiva kaupallinen konsepti yhdessä kuluttajien kanssa.

Kasviksia sisältävä jäätelö sai jo ideana erittäin myönteisen vastaanoton. Lisäksi tutkimus antoi selkeät suuntaviivat konseptoinnille ajatellen kovaa kilpailua jäätelöaltaassa. Kasviksia sisältävän jäätelön tulee yhtäältä houkutella nimenomaan jäätelötarpeessa ja toisaalta kommunikoida tehokkaasti erilaistava idea eli terveelliset kasvikset.

Konsepti toteutettiin tutkimuksesta nousseen näkemyksen mukaisesti ja tuotiin markkinaan. ”Olemme Vegepops kanssa vielä lanseerausvaiheessa, mutta kaikki eväät menestykselle ovat olemassa. Työtä on kuitenkin vielä paljon tehtäväksi. Voitto Vuoden Elintarvikekilpailussa ehdottomasti siivittää tietä menestykseen”, toteaa Apetitin tuoteryhmäpäällikkö Riikka Haarasilta-Suutarinen.

Riikka Haarasilta-Suutarisen mukaan, Apetit Vegepops on hyvä esimerkki ennakkoluulottomasta tavasta tuoda suomalaiset kasvikset kuluttajien nautittavaksi uudessa herkullisessa muodossa aivan uudessa tuotekategoriassa. ”Loistava idea ei kuitenkaan riitä. Lukemattomat hyvät ideat kuolevat markkinoilla, kun konseptointiin ei panosteta tarpeeksi. Apetit Vegepops -konsepti rakennettiin kuluttajaymmärrystä tarkkaan hyödyntäen. Voitto Vuoden Elintarvikekilpailussa on hieno tunnustus tästä työstä”, sanoo Riikka Haarasilta-Suutarinen.

Kun kaipaat konseptointiapua, ota yhteyttä:
Pirjo Ekman, pirjo.ekman@inspirans.fi, 050-5911030

Lue lisää Vegepopsista: https://www.apetit.fi/fi/vegepops